Gleby

Około 60% powierzchni Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zajmują ubogie gleby bielicowe. Rosną na nich głównie lasy sosnowe, które tylko w okolicach skał wapiennych ustępują miejsca drzewom liściastym. Uprawiane są tu niemal jedynie żyto i ziemniaki, jednak wysokość plonów przekracza średnią krajową. Oprócz bielic spotykamy gleby brunatne, występujące głównie na Wyżynie Olkuskiej. Na rędzinach, głównie na wschodnich rubieżach Jury, rosną rzadkie gatunki roślin kserotermicznych, a żyzność tych gleb zależy od podłoża, miąższości, ilości próchnicy oraz wilgotności. W dolinach rzek, obniżeniach, zapadliskach tektonicznych występują gleby bagienne i torfowe.