Stabilizacja polityczna

Stabilizacja polityczna w połowie XV w. przyczyniła się do rozwoju gospodarczego. Rozwinęło się górnictwo i hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych. Wzrosła zasobność i znaczenie miast, nastąpił rozwój handlu i rzemiosła. Najazd szwedzki w latach 1655—1657 spowodował zniszczenie wielu miast i zamków na Jurze. Ocalały jedynie warownie wyposażone w bastionowy system fortyfikacyjny: Pilica, Pieskowa Skała i klasztor w Częstochowie. Po ostatnim rozbiorze Polski Wyżyna Krakowska została zagarnięta przez Austrię, a północna część Jury od Sławkowa—Szczekocin (bez Olkusza) — przez Prusy. Po pokoju w Tylży z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie, które w 1809 r. zostało powiększone o tereny trzeciego zaboru austriackiego. Po kongresie wiedeńskim południowa część Wyżyny Olkuskiej weszła w skład Rzeczypospolitej Krakowskiej, a pozostałą część Jury przyłączono do Królestwa Polskiego. W 1346 r. neutralna Rzeczpospolita Krakowska została przyłączona do Austrii. Taki podział Jury utrzymał się do I wojny światowej. W czasie powstania styczniowego na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej m. in. pod Skałą, Jaworznikiem, w Glancwie, Imbramowicach, Golczowicach, w pobliżu Zawiercia i Janowa powstańcy stoczyli wiele bitew z wojskami carskimi. Reforma uwłaszczeniowa, przeprowadzona przez rząd car¬ski w 1864 r. przyczyniła się do przenoszenia się ludności wiejskiej do miast, gdzie znajdowała ona zatrudnienie w rozwijającym się przemyśle w Częstochowie, Zawierciu, Myszkowie, Olkuszu, Kluczach, Jaroszowcu. Powstały pierwsze organizacje proletariatu, broniące interesów wyzyskiwanych robotników.